ΝΤΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε.-ΝΤΟΥΛΗ Μ.-ΝΤΟΥΛΗΣ Ι.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & REAL ESTATE,τηλ.κέντρο 210 8011482

4.ΔΟΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου   405    20 Φεβρουαρίου 2014       5217

Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 174).

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Αριθμ. οικ.: 7581 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΈχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 4178/2011 (ΦΕΚ Α΄174).

2. Του Π.Δ/τος 63 της 21/22−4−2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Του Π.Δ/τος υπ’ αριθμ. 86/21−6−2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

4. Της υπ’ αριθμ. Υ46/6−7−2012 απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2101), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ157/9−8−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2312) και Υ331/11−7−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1717) όμοιες και ισχύει.

5. Την ανάγκη παροχής οδηγιών εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 4178/13 (ΦΕΚ Β΄ 174) προς τους Μηχανικούς, για την υποβολή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στη ρύθμιση του Ν. 4178/13.

6. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δελτίο Δομικής Τρωτότητας

1. Για την εφαρμογή της παρούσας ως δομική τρωτότητα ορίζεται η τρωτότητα του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και ως επικρατούσα χρήση ορίζεται η χρήση άνω του 50% της υφιστάμενης συνολικής δόμησης, κατά την ολοκλήρωση της αυθαίρετης κατασκευής ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

2. Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.) απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας (μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, κτίρια διαμερισμάτων), ξενοδοχειακά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, ξενώνες) ή κτίρια που η χρήση τους δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 2 της παρούσας, καθώς και για μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω επικρατούσες χρήσεις.

3. Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. βασίζεται σε μακροσκοπικό, πρωτοβάθμιο και ταχύ οπτικό έλεγχο (ΤΟΕ).

4. Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου, με βάση τα στοιχεία του σχετικού Φύλλου Καταγραφής Αυθαίρετης Κατασκευής (Παράρτημα Α του ν.4178/2013) και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ της παρούσας. Επίσης συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική έκθεση και περιλαμβάνει και φωτογραφίες.

_____________________ιστορικό ___ανωτερω_____απόφασης____βλέπε_____κατωτέτω_____________________________________

Δελτίο Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας
Αυθαιρέτου
(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.)
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4014/2011 για τις αυθαίρετες κατασκευές και τις αυθαίρετες χρήσεις απαιτείται η συμπλήρωση δελτίου δομικής τρωτότητας. Στην περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών η συμπλήρωση του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. αποτελεί τυπικό στοιχείο καταγραφής και πληροφορίας προς μελλοντική επεξεργασία. Με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων δηλώσεων αυθαιρέτων σε ότι αφορά την συμπλήρωση του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. και την μελλοντική επεξεργασία τους εκδίδεται, με απόφαση του ΤΕΕ, η Τεχνική Οδηγία που ακολουθεί.
Η σύνταξη και η υποβολή του Δελτίου Δομικής Τρωτότητας δεν σχετίζονται με οποιοδήποτε  επιστημονικό αποτέλεσμα μελέτης ή έρευνας για
την στατική επάρκεια των κτιρίων η οποία 
δύναται να καταγραφεί μόνο μετά από την εκπόνηση ειδικών μελετών των
φερόντων οργανισμών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Τ.Ε.Ε , στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του προωθεί και επισημαίνει
την αναγκαιότητα θέσπισης ειδικών ελέγχων ταυτότητας των κτιρίων και στατικής
επάρκειας αναλόγως της κατηγορίας και του είδους του έργου. Εν όψει των ανωτέρω
καθίσταται σαφές ότι δια της διαδικασίας συμπλήρωσης και υποβολής  του δελτίου δομικής τρωτότητας κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011  δεν
δημιουργούνται ειδικότερα καθήκοντα επιμέλειας και εφαρμογής σύμφωνα με τους
κανόνες της επιστήμης για τους υπογράφοντες Μηχανικούς, πέραν της ορθής
καταγραφής, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
Η κατάταξη του είδους των απαιτούμενων Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. γίνεται σε 3 κατηγορίες όπως
αναπτύσσονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.
 
                                                                   Με απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ .
Σχέδιο  Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας   Αυθαιρέτου
           
  Σημείωση:  Αναμονή για απόφαση ΥΠΕΚΑ (απο 2011-2012 - 10/ 2013)
   ΑΠΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου   405    20 Φεβρουαρίου 2014       5217ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Αριθμ. οικ.: 7581Company Owners:NTOULIS N.-TRIVELLA E.-NTOULI M.-NTOULIS I.E. CALL FOR APPOINTMENT IN OUR OFFICES ALL OVER ATTIKI ATHENS GREECE Telephone center : +30 2108011482, 6972173023 Background image: ΞΥΣΤΑ (ΠΥΡΓΙ ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (ΒΑΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1966 ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΝΤΟΥΛΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free