ΝΤΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε.-ΝΤΟΥΛΗ Μ.-ΝΤΟΥΛΗΣ Ι.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & REAL ESTATE,τηλ.κέντρο 210 8011482

2.ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

 ΜΕΛΕΤΗ     ΕΠΙΒΛΕΨΗ     ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ        REAL ESTATE 

Νικόλαος NΤΟΥΛΗΣ   ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ρίτα   Μέρλιν NΤΟΥΛΗ    Β.Ε.,Μ.Sc.,M.B.A.,P.E.
Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι,
Αρχιτέκτονες,
Ε.ΕπιθεωρητέςΥ.Π.Ε.Κ.Α.
τηλ. :   210 8150090, 210 8011482,    Φαξ : 210 6212254  
ntoulis@teemail.gr , trivella@teemail.gr

6972173023 , 6944316355 , 6938973380
www.ntoulis.gr.gg        &  www.ntoulis.gr  

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II»           

Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:

• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.
• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α' ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

         Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.


Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

- ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
- επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα
- επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες


 

 Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος

                     ΜΕΛΕΤΗ     ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ       REAL ESTATE

Νικόλαος NΤΟΥΛΗΣ - Ρίτα ΤΡΙΒΕΛΛΑ - Μέρλιν ΝΤΟΥΛΗ - Ι./Ε. ΝΤΟΥΛΗΣ     Β.Ε.,Μ.Sc.,M.BA.,P.E.   

Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχ/κοί & Αρχιτέκτονες - Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Εκτιμητές-Διαχειριστές-Μεσίτες  ακινήτων

ntoulis @ teemail.gr, trivella @ teemail.gr, www.ntoulis.gr.gg  τηλ. κέντρο 2108011482 , φάξ 2106212254

                  ΠΟΙΆ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ& ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  ΙΙ ;

        Σε πρώτη φάση για την κατάθεση της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”   απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και έγγραφα (σε ηλεκτρονική μορφή ή μη):

Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet  και στο προσωπικό ή άλλο  email

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (απο το γραφείο μας)

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Ωφελούμενου

Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο και κάτοψη χώρου.

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 συγκύριων ακινήτου (συναίνεση των συγκυρίων)

Το τελευταίο εκκαθαριστικό από την Εφορία

Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1  (με αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος)

Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) (με αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικδικού ρεύματος)

Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Το υπόλοιπο ποσό από την επιχορήγηση ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει εάν θα είναι ίδια κεφάλαια ή με τραπεζικό δανεισμό* (με επιδοτούμενο, επιτόκιο-φάκελο δανείου, κλπ διάρκειας 4-6 έτη ), επίση  θέλουμε  κατάστημα τραπέζης και κωδικό περιοχής τραπεζικού καταστήματος.

Παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν  ,εμβαδόν,  κόστος ,προδιαγραφές υλικών , κλπ  πχ  U< 2 , R>1,8 , Βάση του οδηγού προγράμματος  , κατηγορία /υποκατηγορία, Σύμβουλος έργου (απο το γραφείο μας)

Δήλωση De Minimis (Περιορισμοί Προγράμματος και κριτήρια αποκλεισμού) 

                      Σε περίπτωση που πρόκειται για ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παρεχόμενη κατοικία, απαιτούνται επιπροσθέτως:

Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης Μισθώσεων Ακινήτων (Ε2) (με αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος)

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ο ένοικος ( με στοιχεία ΑΦΜ    κλπ) και ότι δεν εκκρεμεί κρατική ενίσχυση ή εάν έχει γίνει λήψη τα τελευταία 3 χρόνια. Βάσει των εισοδημάτων αξιολογείται η αίτηση  βλέπε παράρτημα 11 προγράμματος, δήλωση De Minimis.

Τίτλο ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής ή κτηματολογικό φύλλο (κατά περίπτωση)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

                Ως προς το πλαίσιο νομιμότητας, επιλέξιμες είναι και οι κατοικίες της παρ.2, του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α ́/03.11.2017). Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί πως για την περίπτωση ζ της παρ.2 του παραπάνω άρθρου, θα πρέπει να έχει καταβληθεί το σύνολο του ενιαίου ειδικού προστίμου.

             Με την κατάθεση της αίτησης και του συνόλου των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος λαμβάνει έναν αποκλειστικό εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, ενέργεια η οποία παράλληλα σηματοδοτεί και τη δέσμευση  του σχετικού ποσού για την αντίστοιχη επιχορήγηση. Το ποσό αυτό παραμένει δεσμευμένο για δύο μήνες  από την ημερομηνία έκδοσης του αριθμού πρωτοκόλλου. *(Αμέσως μετά ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει την εφαρμογή στο πληροφοριακό σύστημα   πως η αίτησή του είναι “ενεργή για λήψη δανείου”, η διαδικασία για την έγκριση του δανείου θα πρέπει  να ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου τριμήνου(2+1).) (Καταχωρούνται τα στοιχεία των προμηθευτών στο σύστημα (έλεγχος ενεργών ΑΦΜ και Υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου)

        Σε περίπτωση της επιλογής μη λήψης δανείου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προχωρήσει στην ενημέρωση της αίτησής του σε κατάσταση “προς   υπαγωγή”.

       Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, και όχι  μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021.

       Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση  των αιτήσεων, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση  της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.  

Διευκρινήσεις για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος του νέου 'Εξοικονομώ' από το ΥΠΕΝ 19/3/18

1.     Είναι υποχρεωτικό να δηλώσει ο Ωφελούμενος-ιδιοκτήτης το email του στό  .....................  ή  μέσω του συμβούλου έργου  :

α)είναι κομβικής σημασίας για την επικοινωνία      β)για τεχνικούς λόγους είναι απαραίτητο ανά χρήστη (δηλαδή ανά ΑΦΜ) το οποίο δεν θα δηλώνεται και από άλλο χρήστη.      γ) θα πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό του Συμβούλου Έργου.    δ) η ηλεκτρονική αλληλογραφία αποστέλλεται ταυτόχρονα στο δηλωμένο email του Ωφελούμενου καθώς και σε αυτό του Συμβούλου Έργου.   ε) παρέχεται πάντα η επιλογή τροποποίησης της δηλωμένης διεύθυνσης email του χρήστη από την διαχείριση του Προφίλ του, καθώς και η προσθήκη συμπληρωματικής διεύθυνσης email.

2.      Είναι υποχρεωτικό ο Ωφελούμενος-ιδιοκτήτης να συμπληρώσει τη δήλωση De Minimis (Περιορισμοί Προγράμματος και κριτήρια αποκλεισμού)  ανεξαρτήτως με το αν η κατοικία του ενοικιάζεται ή μισθώνεται βραχυχρόνια.

3.      O λογαριασμός ρεύματος της επιλέξιμης κατοικίας μπορεί να  είναι σε άλλο όνομα από το όνομα του ωφελούμενου, εφόσον ο αριθμός παροχής ρεύματος που  αφορά  την επιλέξιμη κατοικία  έχει δηλωθεί στο Ε9.
***  Συνοπτική Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 1.  Ηλεκτρονική υποβολής αίτησης στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος ............................

 2.  Καταχώρηση στοιχείων εισοδήματος και ακινήτου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, έλεγχος κατ’ αρχήν επιλεξιμότητας και επιλογή Τράπεζας συνεργασίας  ……….κλπ…………………………

 3.  1Η Ενεργειακή Επιθεώρηση, καταχώρηση στοιχείων ακινήτου & έλεγχος από το Πληροφοριακό Σύστημα

 4.  Συμπλήρωση απαιτητών πεδίων αίτησης δανείου & ανάρτηση δικαιολογητικών οικονομικής προέγκρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα (εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου) ………………… κλπ  ………………..

 5.  Αξιολόγηση αίτησης δανείου και λήψη οικονομικής προέγκρισης(εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου) ………………  κλπ  ……………………..
**********************************************************************************************Αναμονή  *********************αιτούντων για  οριστική απόφαση υπαγωγής*******
****** Γύρω στο τέλος Μαιου προβλέπεται να ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων για όσους επιθυμούν να πάρουν τραπεζικό δάνειο για να συμπληρώσουν το απαιτούμενο ποσό για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Η διαδικασία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει μερικές ημέρες και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διάθεση των κονδυλίων για το σύνολο των δικαιούχων. 
***************************
   στις 4 Ιουνίου για Αττική  *******************************

6.  Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής στο Πρόγραμμα από τον Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και αποδοχή της στο Πληροφοριακό Σύστημα

 7.  Προσέλευση στην Τράπεζα συνεργασίας & υπογραφή δανειακής σύμβασης

 8.  Επιλογή εκταμίευσης προκαταβολής (εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου) ή εφάπαξ εκταμίευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα

 9.  Εκταμίευση προκαταβολής (εφόσον έχει επιλεγεί στο Πληροφοριακό Σύστημα) και πληρωμή προμηθευτών/αναδόχων

10.  Υλοποίηση παρεμβάσεων & διενέργεια 2ης Ενεργειακής επιθεώρησης

11.  Επισύναψη παραστατικών δαπανών & λοιπών δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα & έλεγχος φακέλου από τον Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)

12.  Έγκριση έργου από τον Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και ολική εκταμίευση δανείου (εφόσον έχει επιλεγεί η χορήγησή του)/επιχορήγησης/ ωφελημάτων & εξόφληση προμηθευτών

 

Company Owners:NTOULIS N.-TRIVELLA E.-NTOULI M.-NTOULIS I.E. CALL FOR APPOINTMENT IN OUR OFFICES ALL OVER ATTIKI ATHENS GREECE Telephone center : +30 2108011482, 6972173023 Background image: ΞΥΣΤΑ (ΠΥΡΓΙ ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (ΒΑΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1966 ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΝΤΟΥΛΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ