ΝΤΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε.-ΝΤΟΥΛΗ Μ.-ΝΤΟΥΛΗΣ Ι.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & REAL ESTATE,τηλ.κέντρο 210 8011482

2.ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ

          Οδηγίες TEE προτείουν

Εξετάστε αμέσως την περίπτωση να έχετε στο παρελθόν σχέση με την υπόθεση (μελετητής, επιβλέπων, τεχνικός σύμβουλος ενός των αντιδίκων μερών, μάρτυρας σε δικαστήριο).

. Για τις επαφές με τα αντίδικα μέρη το ΤΕΕ προτείνει

α. Ελάτε σε επαφή
με τα μέρη που έχουν σχέση με το θέμα και καλέστε τα να σας εκθέσουν τις απόψεις
τους και να σας φέρουν στοιχεία. Εάν, κατά την κρίση σας, εξαντλήσατε την
προσπάθειά σας, χωρίς αποτέλεσμα προς κάποιο των μερών, αναφέρετε στην έκθεσή
σας τους λόγους που έκαναν αδύνατη τη ρήτρα αυτή.
β. Ορίστε ημέρα αυτοψίας (όσες
φορές χρειαστεί) με την παρουσία των αντιδίκων μερών ή χωριστά, αν κρίνετε ότι
οι μεταξύ τους σχέσεις δεν το επιτρέπουν. Και στην περίπτωση αυτή, αν συμβεί,
αναφέρετε στην έκθεσή σας τους λόγους που έκαναν αδύνατη τη ρήτρα της παρουσίας
κάποιου των μερών στην αυτοψία.

γ. Αν σας απαγορευτεί η
είσοδος στο χώρο της αυτοψίας, είναι στην ευθύνη του αιτούντα να λάβει τα
νομικά μέτρα, που ενδεχόμενα να ξεπεράσουν το εμπόδιο αυτό. Διαφορετικά
διακόψτε την πραγματογνωμοσύνη, συντάξτε τη σχετική έκθεση και συνεννοηθείτε με
τις υπηρεσίες  για το αν επιθυμείτε αμοιβή για τις μέχρι τότε ενέργειές σας.

δ. Σε περίπτωση σοβαρής αντιδικίας με πολύ σοβαρό αντικείμενο και εφ
όσον διαπιστώνετε προβλήματα στη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, εξασφαλίστε
την απόδειξη των προσκλήσεών σας προς τα αντίδικα μέρη και ζητήστε τις ειδικές
οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας . καθώς και του Νομικού του Τμήματος.

ε. Προσπάθεια συμβιβασμού των
αντιδίκων μερών επιτρέπεται να επιχειρηθεί, αλλά με μεγάλη προσοχή, γιατί
υπάρχει κίνδυνος σε συνθήκες έντονης αντιδικίας η προσπάθεια να καταλήξει στη
μεταφορά του πραγματογνώμονα στο επίκεντρο της διαμάχης και τον κλονισμό της
εμπιστοσύνης των αντιδίκων σε αυτόν.
στ. Ο πραγματογνώμονας
επιβάλλεται να είναι ψύχραιμος και αντικειμενικός και να μην αποκαλύπτει τα
συμπεράσματα και τις σκέψεις του σε κανέναν. Τα αντίδικα μέρη θα μάθουν το
πόρισμά τους μόνο αφού το παραλάβουν.

       Για το αντικείμενο το ΤΕΕ προτείνει

Κατά τη διεξαγωγή εξετάζετε τα ζητήματα που έχουν τεχνικό χαρακτήρα  έστω και αν στην αίτηση αναφέρονται και άλλα ζητήματα. Γι αυτά τα τελευταία εξηγείστε στην έκθεση τους λόγους για τους οποίους δεν τα εξετάζετε. Προσθήκη και άλλων ερωτημάτων από την πλευρά του αιτούντα, κατά τη διεξαγωγή, επιτρέπεται, αφού όμως ειδοποιηθεί εγγράφως . από αυτόν.
Άλλα ερωτήματα από τον αντίδικο με τον αιτούντα πλευρά, μπορούν να εξεταστούν, μόνο αν προηγηθεί αίτηση πραγματογνωμοσύνης  με τα ερωτήματα αυτά και γίνει συνδιεξαγωγή με τον ίδιο πραγματογνώμονα.


          Για τις περιπτώσεις εξαιρετικού κινδύνου

Σε περίπτωση αποκαλύψεως άμεσου κινδύνου για ανθρώπινες ζωές και μεγάλες καταστροφές (άμεσος κίνδυνος καταρρεύσεως - εκρήξεως), επιβάλλεται η άμεση επικοινωνία για οδηγίες.


           . Για τη σύνταξη της εκθέσεως προτείνετε


α. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης
αποτελεί την κατάληξη της όλης διεξαγωγής, η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται στον
ελάχιστο δυνατό χρόνο και πάντως μέσα στα χρονικά όρια που επιβάλλουν οι
προθεσμίες των δικών ή οι ανάγκες των έργων. Λόγοι σοβαρών καθυστερήσεων
επιβάλλεται να γίνονται εγγράφως γνωστοί στο Τ.Ε.Ε. από την ώρα που θα
υπάρξουν.

β. Η έκθεση πρέπει να είναι
πλήρης, σαφής, ακριβόλογη και περιεκτική. Η σύνταξή της πρέπει να γίνεται με
προσοχή και με το κατάλληλο ύφος για επιστημονική έκθεση - πόρισμα, και να
είναι….

Πρέπει να περιλαμβάνει:
- τη νομιμοποίηση του πραγματογνώμονα (αναφορά στο έγγραφο διορισμού)
- περίληψη του αντικειμένου της
- ιστορικό επαφών με τα αντίδικα μέρη και αυτοψίες
- τεχνική περιγραφή και στοιχεία
- αναφορά στις απόψεις των αντιδίκων μερών
- πόρισμα πραγματογνωμοσύνης


ΔΙΑΙΤΗΣΙΩΝ   ΤΕΕ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 295 (ΦΕΚ Α 262/30-10-2002)

Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)

……………………………………………………………………………………………

Αρθρο 1       Σκοπός του Τ.Ε.Ε.

Το Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 27.11/14.12.1926 Π.Δ.. "περί

κωδικοποιήσεως των περί Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων" (Α' 430), όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 1486/1984 (Α' 161), έχει σκοπό την

προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα

των μελών του, της Τεχνικής και της Τεχνολογίας γενικά και την

αξιοποίησή τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική

ανάπτυξη της Χώρας.Το Τ.Ε.Ε., στο πλαίσιο του σκοπού του, είναι τεχνικός σύμβουλος της

Κυβέρνησης και ιδιαίτερα:

…………………………………………………………………………………Αρθρο 2      Οργανα του Τ.Ε.Ε.

Η συγκρότηση και  λειτουργία των Οργάνων του Τ.Ε.Ε προβλέπονται από τις

διατάξεις του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 "περί κωδικοποιήσεως των περί

Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων", όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 1486/84 και

είναι:

1. Κεντρικά Οργανα του Τ.Ε.Ε.:

α) η Αντιπροσωπεία,

β) η Διοικούσα Επιτροπή,

γ) ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής,

δ) οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

2. Περιφερειακά Οργανα του Τ. Ε. Ε.

α) η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος,

β) η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος,

γ) οι Νομαρχιακές Επιτροπές.

3. Οργανα για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του Τ.Ε.Ε.,

που είναι τα πρωτοβάθμια και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο που

προβλέπονται από τα άρθρα 28 και 29 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926, όπως

τροποποιήθηκε με το Νόμο 1486/84.

4. Οι μόνιμες και έκτακτες επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων στην έδρα ή

στα Περιφερειακά Τμήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. της

27.11/14.12.1926, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 1486/84.

5. Για τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. λειτουργούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά

συμβούλια που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για το

προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ.

……………………………………………………………………

Αρθρο 9         Διεύθυνση Επαγγελματικής Δραστηριότητος

1. Η Διεύθυνση έχει ως αντικείμενο τα εξής:

-Την επιτελική και γραμματειακή υποστήριξη κατά την επεξεργασία και

προώθηση επαγγελματικών θεμάτων στους τομείς δραστηριότητας του Τ.Ε.Ε.

-Την πληροφόρηση και υποστήριξη των μελών του Τ.Ε.Ε. για επαγγελματικά

θέματα.

-Την τήρηση Μητρώου μελών Τ.Ε.Ε. καθώς και άλλων επαγγελματικών μητρώων,

συναφών με τους τομείς δραστηριότητας του Τ.Ε.Ε.

-Τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών χορήγησης Αδειών ¶σκησης

Επαγγέλματος Μηχανικού και

-Τη διοικητική υποστήριξη κατά την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του Τ.Ε.Ε.

και σε τρίτους που αφορούν διαφορές στην άσκηση του επαγγέλματος του

Μηχανικού.


“ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 295 (ΦΕΚ Α262/30-10-2002)

Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)”

…………………………………………………………………………………………………………….

Αρθρο 9        Διεύθυνση Επαγγελματικής Δραστηριότητος

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας

κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:

……………………………………………………………………………………………………..   

γ) Τμήμα Επαγγελματικών Διαφορών και Πειθαρχικού Ελέγχου, το οποίο έχει ως αντικείμενο:

-Τη διοικητική υποστήριξη για τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών μετά από

αίτηση και δαπάνες των ενδιαφερομένων.

-Τη μέριμνα για την είσπραξη των αμοιβών των μηχανικών που προβλέπονται από τον Κώδικα
Αμοιβών Μηχανικών κάθώς και την παροχή πληροφοριών και

υπηρεσιών στα μέλη του Τ.Ε.Ε. και σε τρίτους για την αντιμετώπιση

ζητημάτων σχετικών με διαφορές που αφορούν αμοιβές μηχανικών.

-Τη μέριμνα για τη διεξαγωγή των διαιτησιών που προβλέπονται από το ΠΔ 723/1979 (Α' 217).

-Τη γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων για την άσκηση πειθαρχικού

ελέγχου στα μέλη του ΤΕΕ.


Company Owners:NTOULIS N.-TRIVELLA E.-NTOULI M.-NTOULIS I.E. CALL FOR APPOINTMENT IN OUR OFFICES ALL OVER ATTIKI ATHENS GREECE Telephone center : +30 2108011482, 6972173023 Background image: ΞΥΣΤΑ (ΠΥΡΓΙ ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (ΒΑΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1966 ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΝΤΟΥΛΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ